Welkom op Visionatline.nl. Deze site wordt aangeboden als service aan onze bezoekers en is voor informatieve doeleinden. Omdat de Algemene Voorwaarden wettelijke verplichtingen bevatten, verzoeken wij u deze aandachtig door te lezen.

1. Uw overeenkomst

Door deze site te gebruiken, stemt u in met de algemene voorwaarden.

Let op: We behouden ons het recht voor om, deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Tenzij anders aangegeven, treden wijzigingen per direct in werking. Als u de site gebruikt na het plaatsen van wijzigingen en/of aanpassingen, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene Algemene voorwaarden en met de redelijkheid van deze normen voor kennisgeving van wijzigingen. Bekijk deze Algemene voorwaarden dus regelmatig. Ter informatie: deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op de datum bovenaan deze algemene voorwaarden.

2. Privacy

Lees ons Privacy- en cookiebeleid, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan deze site.

3. Gekoppelde sites

Deze site kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden ("gelinkte sites"). Deze gelinkte sites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van onze bezoekers. Dergelijke gelinkte sites staan ​​niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites, met inbegrip van informatie of materiaal op dergelijke gelinkte sites. U bent zelf verantwoordelijk mbt interactie van deze gelinkte sites.

4. Toekomstgerichte verklaringen

Alle op deze site gereproduceerde materialen gelden vanaf de oorspronkelijke datum van publicatie of indiening. Het feit dat een document op deze site beschikbaar is, betekent niet dat de informatie niet is gewijzigd of vervangen door gebeurtenissen of een ander document. We hebben geen verplichting om informatie of verklaringen op deze site bij te werken en kunnen dus niet actueel zijn op de datum waarop u deze site bezoekt.

5. Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

A. Deze site kan onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. wij garanderen niet de juistheid of volledigheid van de materialen of de betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring of andere informatie die via de site wordt weergegeven of verspreid. U begrijpt en stemt ermee in dat: (i) uw gebruik van de site, inclusief het vertrouwen op een advies, verklaring, memorandum of informatie hierin, op eigen risico is; (ii) de site wordt aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis; (iii) behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld, wijzen wij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, professionele inspanning of titel; (iv) we geven geen garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen via deze site, de producten of diensten waarvoor wordt geadverteerd of aangeboden of de betrokken handelaren; (v) al het materiaal dat is gedownload of anderszins is verkregen door het gebruik van de site, word gedaan naar eigen goeddunken en op eigen risico; en (vi) u bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.
B. U begrijpt en stemt ermee in dat wij onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid, aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van onze sites of materialen of functies op een dergelijke site, zelfs als we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperkingen zijn van toepassing ondanks het falen van het essentiële doel van een beperkt rechtsmiddel.

6. Uitsluitingen en beperkingen

Sommige jurisdicties staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe. Dienovereenkomstig is onze aansprakelijkheid in een dergelijk rechtsgebied beperkt tot de maximaal door de wet toegestane mate.

7. Onze eigendomsrechten

Deze site en al zijn inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld, mag niets op de Site worden opgevat als het verlenen van een licentie onder de intellectuele eigendomsrechten van ons of een derde partij, hetzij door uitsluiting, implicatie, verklaring van afstand of anderszins. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, erkent u en stemt u ermee in dat alle inhoud die beschikbaar is via en wordt gebruikt om de Site en zijn diensten te beheren, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere eigendomsrechten. U stemt ermee in om niet: (a) de handelsmerken, dienstmerken, handelsopmaak (gezamenlijk "Handelsmerken") of ander intellectueel eigendom dat door ons beschikbaar is gesteld, te wijzigen, aan te passen of onleesbaar te maken; (b) uzelf op enigerlei wijze voordoen als gesponsord door, gelieerd aan of onderschreven door ons, of een van onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners; (c) de Handelsmerken of andere inhoud die toegankelijk is via de Site gebruiken voor een ander doel dan waarvoor we het aan u ter beschikking hebben gesteld; (d) ons, onze handelsmerken of enig aspect van de site in diskrediet te brengen; (e) het aanpassen, vertalen, wijzigen, compileren, demonteren of reverse-engineering van de Site of enige software of programma's die hiermee in verband zijn of producten en diensten worden gebruikt.

Framing, mirroring, scraping of datamining van de site of enige inhoud ervan, in welke vorm en op welke manier dan ook, is uitdrukkelijk verboden.

8. Vrijwaring

Door de websites te gebruiken, gaat u ermee akkoord ons en gelieerde entiteiten (gezamenlijk "vrijwaringen") te vrijwaren en hen te vrijwaren van alle claims en uitgaven, inclusief (maar niet beperkt tot) advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de websites, uw gebruik van de Producten en Diensten, of uw indiening van ideeën en/of gerelateerd materiaal aan ons of van iemands gebruik van een ID, lidmaatschap of wachtwoord dat u onderhoudt met enig deel van de Site, ongeacht of dergelijk gebruik door u is geautoriseerd.

9. Kennisgeving van auteurs- en handelsmerken

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Visionatline © 2013, alle rechten voorbehouden

10. Claims inbreuk op intellectueel eigendom

Het is ons beleid om snel te reageren op claims van inbreuk op intellectueel eigendom. We zullen kennisgevingen van vermeend inbreuk onmiddellijk verwerken en onderzoeken en passende maatregelen nemen mbt Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Kennisgevingen van vermeend inbreuk moeten worden gericht aan:

info@visionatline.nl

11. Plaats van uitvoering

Deze site wordt door ons gecontroleerd en beheerd. Materialen op deze site kunnen ongeschikt of niet beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties buiten NL of toegang tot deze materialen kan in bepaalde gebieden illegaal zijn of verboden. Als u deze site bezoekt vanaf een bepaalde locatie, bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van alle lokale wetten.

12. Algemeen

A. Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de bepaling worden verwijderd. Koppen zijn alleen voor referentiedoeleinden en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven op geen enkele manier de reikwijdte van een dergelijke sectie. Ons verzuim om te handelen met betrekking tot een inbreuk door u of anderen doet geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken. Deze Algemene voorwaarden zijn actueel en vervangen alle andere overeenkomsten, voorstellen en mededelingen, schriftelijk of mondeling, tussen onze vertegenwoordigers en u met betrekking tot het onderwerp hiervan, inclusief eventuele algemene voorwaarden op documenten of inkooporders van een klant.

B. U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en ons als gevolg van deze Algemene voorwaarden of gebruik van de Site. Onze uitvoering van deze Algemene voorwaarden voldoet aan bestaande wetten en juridische procedures, met betrekking tot het gebruik van de websites of informatie verstrekt aan u of door ons verzameld.

Laatst herzien: 2 december 2022